Skip to main content

Photos (1) - 2375 SQM Plot for sale in Kokkinotrimithia, Nicosia

Kokkinotrimithia, Nicosia, Cyprus
Photos (1) - 2375 SQM Plot for sale in Kokkinotrimithia, Nicosia [LOCATION-LISTINGS-COUNT] Kokkinotrimithia
plot for sale kokkinotrimithia nicosia 936896 image 828990

Photos (1) - 2375 SQM Plot for sale in Kokkinotrimithia, Nicosia

Kokkinotrimithia, Nicosia, Cyprus
Photos (1) - 2375 SQM Plot for sale in Kokkinotrimithia, Nicosia [LOCATION-LISTINGS-COUNT] Kokkinotrimithia