Skip to main content

Photos (3) - 2 Bedroom Apartment for sale in Kato Lakatamia, Nicosia

Kato Lakatamia, Nicosia, Cyprus
Photos (3) - 2 Bedroom Apartment for sale in Kato Lakatamia, Nicosia [LOCATION-LISTINGS-COUNT] Kato Lakatamia
2 bedroom apartment for sale kato lakatamia nicosia 1153723 image 1592567
2 bedroom apartment for sale kato lakatamia nicosia 1153723 image 1592565
2 bedroom apartment for sale kato lakatamia nicosia 1153723 image 1592562

Photos (3) - 2 Bedroom Apartment for sale in Kato Lakatamia, Nicosia

Kato Lakatamia, Nicosia, Cyprus
Photos (3) - 2 Bedroom Apartment for sale in Kato Lakatamia, Nicosia [LOCATION-LISTINGS-COUNT] Kato Lakatamia