Skip to main content

Photos (2) - 2 Bedroom Apartment for sale in Kato Lakatamia, Nicosia

Kato Lakatamia, Nicosia, Cyprus
Photos (2) - 2 Bedroom Apartment for sale in Kato Lakatamia, Nicosia [LOCATION-LISTINGS-COUNT] Kato Lakatamia
2 bedroom apartment for sale kato lakatamia nicosia 1153720 image 1592545
2 bedroom apartment for sale kato lakatamia nicosia 1153720 image 1592542

Photos (2) - 2 Bedroom Apartment for sale in Kato Lakatamia, Nicosia

Kato Lakatamia, Nicosia, Cyprus
Photos (2) - 2 Bedroom Apartment for sale in Kato Lakatamia, Nicosia [LOCATION-LISTINGS-COUNT] Kato Lakatamia