Skip to main content

Photos (2) - 12375 SQM Land for sale in Kalo Chorio Oreinis, Nicosia

Kalo Chorio Oreinis, Nicosia, Cyprus
Photos (2) - 12375 SQM Land for sale in Kalo Chorio Oreinis, Nicosia [LOCATION-LISTINGS-COUNT] Kalo Chorio Oreinis
land for sale kalo chorio oreinis nicosia 837097 image 732836
land for sale kalo chorio oreinis nicosia 837097 image 732835

Photos (2) - 12375 SQM Land for sale in Kalo Chorio Oreinis, Nicosia

Kalo Chorio Oreinis, Nicosia, Cyprus
Photos (2) - 12375 SQM Land for sale in Kalo Chorio Oreinis, Nicosia [LOCATION-LISTINGS-COUNT] Kalo Chorio Oreinis