Skip to main content

Photos (1) - 6780 SQM Plot for sale in Kallithea, Nicosia

Kallithea, Nicosia, Cyprus
Photos (1) - 6780 SQM Plot for sale in Kallithea, Nicosia [LOCATION-LISTINGS-COUNT] Kallithea
plot for sale kallithea nicosia 1173439 image 1663954

Photos (1) - 6780 SQM Plot for sale in Kallithea, Nicosia

Kallithea, Nicosia, Cyprus
Photos (1) - 6780 SQM Plot for sale in Kallithea, Nicosia [LOCATION-LISTINGS-COUNT] Kallithea