Skip to main content

Photos (6) - 2 Bedroom Apartment for sale in Kaimakli, Nicosia

Kaimakli, Nicosia, Cyprus
Photos (6) - 2 Bedroom Apartment for sale in Kaimakli, Nicosia [LOCATION-LISTINGS-COUNT] Kaimakli
2 bedroom apartment for sale kaimakli nicosia 1175324 image 1669684
2 bedroom apartment for sale kaimakli nicosia 1175324 image 1669682
2 bedroom apartment for sale kaimakli nicosia 1175324 image 1669680
2 bedroom apartment for sale kaimakli nicosia 1175324 image 1669679
2 bedroom apartment for sale kaimakli nicosia 1175324 image 1669678
2 bedroom apartment for sale kaimakli nicosia 1175324 image 1669676

Photos (6) - 2 Bedroom Apartment for sale in Kaimakli, Nicosia

Kaimakli, Nicosia, Cyprus
Photos (6) - 2 Bedroom Apartment for sale in Kaimakli, Nicosia [LOCATION-LISTINGS-COUNT] Kaimakli