Skip to main content

Photos (4) - 6801 SQM Land for sale in Agios Pavlos, Nicosia

Agios Pavlos, Nicosia, Cyprus
Photos (4) - 6801 SQM Land for sale in Agios Pavlos, Nicosia [LOCATION-LISTINGS-COUNT] Agios Pavlos
land for sale agios pavlos nicosia 823338 image 673196
land for sale agios pavlos nicosia 823338 image 673195
land for sale agios pavlos nicosia 823338 image 673194
land for sale agios pavlos nicosia 823338 image 673193

Photos (4) - 6801 SQM Land for sale in Agios Pavlos, Nicosia

Agios Pavlos, Nicosia, Cyprus
Photos (4) - 6801 SQM Land for sale in Agios Pavlos, Nicosia [LOCATION-LISTINGS-COUNT] Agios Pavlos