Skip to main content

Photos (2) - 15720 SQM Land for sale in Agia Marina Xyliatou, Nicosia

Agia Marina Xyliatou, Nicosia, Cyprus
Photos (2) - 15720 SQM Land for sale in Agia Marina Xyliatou, Nicosia [LOCATION-LISTINGS-COUNT] Agia Marina Xyliatou
land for sale agia marina xyliatou nicosia 847496 image 837522
land for sale agia marina xyliatou nicosia 847496 image 837521

Photos (2) - 15720 SQM Land for sale in Agia Marina Xyliatou, Nicosia

Agia Marina Xyliatou, Nicosia, Cyprus
Photos (2) - 15720 SQM Land for sale in Agia Marina Xyliatou, Nicosia [LOCATION-LISTINGS-COUNT] Agia Marina Xyliatou