Skip to main content

Photos (1) - 9700 SQM Land for sale in Prastio Kellakiou, Limassol

Prastio Kellakiou, Limassol, Cyprus
Photos (1) - 9700 SQM Land for sale in Prastio Kellakiou, Limassol [LOCATION-LISTINGS-COUNT] Prastio Kellakiou
land for sale prastio kellakiou limassol 829324 image 681502

Photos (1) - 9700 SQM Land for sale in Prastio Kellakiou, Limassol

Prastio Kellakiou, Limassol, Cyprus
Photos (1) - 9700 SQM Land for sale in Prastio Kellakiou, Limassol [LOCATION-LISTINGS-COUNT] Prastio Kellakiou